Emissioner, aktieägartillskott och minskning

Kapitalförändringar

Kapitaltillskott sker ofta i bolag i en tillväxtfas för att klara kommande investeringar. Tillskotten kan ske genom olika former av emissioner eller genom aktieägartillskott. Servando hjälper dig genom hela processen från beslut till registrering.

En emission innebär att bolagets aktiekapital ökas upp, vilket kan ske på flera olika sätt. Antingen genom nyemission där medel tillförs kontant, fondemission där medel omfördelas inom eget kapital, apportemission där tillgångar annat än kontanter tillförs bolaget och slutligen kvittingsemission där skulder omvandlas.

Emissionerna kan ske till nuvarande aktieägare, riktas till några av dem eller riktas till externa ej tidigare ägare. En emission kan ske till aktiernas kvotvärde eller ett värde därutöver, s k överkurs.

En annan form av kapitaltillskott är aktieägartillskott där tillskottet från en eller flera aktieägare tillförs bolagets fria egna kapital. Ett aktieägartillskott kan vara både villkorat (med förtur till återbetalning) och ovillkorat.

I vissa situationer kan det också vara önskvärt att minska bolagets aktiekapital genom en s k minskning, vilket är möjligt ner till lägsta aktiekapitalkravet om 50 000 kr. En minskning kan ske i syfte både om återbetalning till aktieägare eller för förlusttäckning. Det är vid en minskning också viktigt att beakta de skattemässiga konsekvenserna då minskningen i vissa fall likställs med avyttring och därmed kan leda till direkt beskattning eller påverkan på framtida.

Hur går det till?

Vi hjälper dig igenom ditt kapitalärende oavsett slag av emission, aktieägartillskott eller minskning.

För mindre bolag med ett fåtal ägare och förenklad beslutsprocess där alla är tillgängliga och Servando får komplett information kan leverans ske som bolagstjänst till fast pris enligt prislista. Vi upprättar då besluts- och registreringshandlingar, är ombud hos Bolagsverket för registreringen och projektleder hela ärendet.

I övriga situationer, vid t ex en större ägarkrets, publika bolag, större emissioner till belopp eller antal deltagare skräddarsys ett individuellt uppdrag på löpande räkning. I dessa ärenden är det ofta aktuellt med såväl kallelse som annonsering till bolagsstämma, genomförande av stämma, protokollföring, teckningsdokumentation, registrering och uppdatering av aktiebok m m. I dessa ärenden är det också vanligt att vi tar en rådgivande och utredande roll samt projektledning från början till slut.

Hur beställer jag?

Tjänsten beställs genom kontakt med Servando, telefon 08-545 66 130 eller mail.

Ladda ner produktblad för emissioner och sänkning aktiekapital

"En alltid positiv inställning trots många ändringar och förnyelser i ärendet."

 • Bolagsförändringar

  Ett bolag kan under sin livstid behöva ändra registrering av t ex firma (namn), verksamhetsinriktning, funktionärer, räkenskapsår eller aktier m m.

  Läs mer »
 • Lagerbolag

  Färdigregistrerat bolag som möjliggör omgående verksamhetsstart. Snabb, korrekt och trygg bolagsbildning.

  Läs mer »
 • Prislista

  Prislistan anger Servandos bolagstjänster till fasta priser samt eventuella tillkommande registreringsavgifter hos Bolagsverket.

  Läs mer »