Omregistrering till publikt- eller avstämningsbolag

Likvidation

I ett bolags tillväxtfas kan det bli aktuellt att övergå från ett privat till ett publikt bolag eller avstämningsbolag. Vi hjälper dig att uppfylla kraven och genomföra nödvändiga registreringar.

Hur går det till?

I takt med ett bolags tillväxt och ökat antal intressenter eller aktieägare kan det vara passande att även ändra bolagets status och omregistrera bolaget till ett publikt bolag eller ett avstämningsbolag.

Ett publikt bolag har ökade krav jämfört med de privata där aktiekapitalet måste vara minst 500 000 kr och styrelsen måste bestå av minst tre ledamöter samtidigt som bolaget har en VD och minst en revisor. Dessutom ska det framgå i bolagsordningen att bolaget är publikt och ofta ändras även firman med tillägg av "Publ".

För ett avstämningsbolag gäller att det ska tas in lydelse i bolagsordningen om att bolaget är just ett avstämningsbolag som innebär att dess aktier är registrerad hos en värdepapperscentral, normalt Euroclear Sweden AB.

Servando hjälper dig med att redogöra för kraven för respektive bolagstyp samt se till att kraven uppfylls genom utarbetande av en ny eller redigerad bolagsordning, att denna antas av en bolagsstämma och att den registreras hos Bolagsverket samt att eventuella följdbeslut gällande kapitaltillskott, funktionärer eller annat också registreras.

För de bolag som önskar registrera sina aktier hos Euroclear hjälper vi även till med hela den registreringsprocessen.

Varje uppdrag utformas efter ditt önskemål och behov samt debiteras på löpande räkning till ett arvode om 1 400 kr per timme.

Hur beställer jag?

Tjänsten beställs genom kontakt med Servando, telefon 08-545 66 130, eller mail.

"Snabbt, proffsigt och trevligt bemötande."

 • Bolagsförändringar

  Ett bolag kan under sin livstid behöva ändra registrering av t ex firma (namn), verksamhetsinriktning, funktionärer, räkenskapsår eller aktier m m.

  Läs mer »
 • Emissioner m m

  Kapitaltillskott kan ske genom olika former av emissioner eller aktieägartillskott. I vissa fall kan också en miskning av aktiekapitalet vara aktuell.

  Läs mer »
 • Förvaltning holding- och trädabolag

  Vi hjälper dig med den administrativa förvaltningen (redovisning och deklarering) av ditt bolag utan rörelse, t ex kapitalförvaltande eller vilande trädabolag.

  Läs mer »