Prislista

Prislista, faktura

Nedan följer en prislista med Servandos bolagstjänster till fasta priser samt eventuella tillkommande registreringsavgifter hos Bolagsverket.

För många av våra tjänster, de s k bolagstjänsterna tillämpar vi fasta arvoden vilket innebär att tjänsterna är klart definierade och avgränsade med ett i förväg helt känt arvode. De fasta arvodena förutsätter att en given process och förutsättningar följs, t ex att Servando erhåller komplett information, beslutsfattandet kan vara förenklat (per capsulam) med få ägare och enhällighet.

För mer komplexa tjänster som kräver högre grad av invidivuell anpassning, rådgivning, utredning och beslutsfattande genom t ex fysiska bolagsstämmor faktureras på löpande räkning till ett arvode om 1 400 kr per timme.

Samtliga Servandos arvoden på denna hemsida och i övrig kommunikation är exklusive moms om ingenting annat anges. På registreringsavgifter utgår ingen moms med undantag för bolagsbildningsavgiften.

Fakturering sker alltid direkt i samband med leverans av ärendet. Samtliga arvoden faktureras utom för snabbavvecklingar där arvodet utgår genom avdrag i köpeskillingen från det förvärvade bolagets egna kapital. I övrigt gäller Servandos allmänna villkor för köp och leverans av våra tjänster.

Vi är godkända för F-skatt. Servando Bolag ABs bankgiro är: 5920-0246.

Ladda ner PDF av allmänna villkor

Lagerbolag

Arvode

Registreringsavgifter

Lagerbolag, AB

5 300 kr

3 100 kr

Skatte- avgiftsanmälan (SOA)

1 400 kr

0 kr

Kontantemission, lagerbolagsköp

1 400 kr

0 kr

Lagerbolag, HB/KB

3 500 kr

2 100 kr

Handlingar på engelska

1 900 kr

0 kr

Filial 

 

 

Nyregistrering (inkl handlingar på engelska) 

4 900 kr 

2 000 kr 

Avregistrering 

1 900 kr 

0 kr 

Kapitalförändringar

Fondemission

5 900 kr

900 kr

Kontantemission

5 900 kr

900 kr

Apportemission

6 900 kr

900 kr

Kvittningsemission

6 900 kr 

900 kr

Minskning aktiekapital

5 900 kr 

2 400 kr 

Vinstutdelning på extra bolagsstämma 

3 900 kr 

0 kr 

Handlingar på engelska 

1 900 kr 

0 kr 

Bolagsförändringar

Firmaändring

2 900 kr

1 200 kr

Bolagsordningsändring

2 900 kr

900 kr

Funktionärsändring

2 400 kr

900 kr

Val av VD eller ordförande

1 900 kr

900 kr

Ändring av firmateckning

1 900 kr

900 kr

Registrering av bifirma

2 900 kr

1 200 kr

Registrering av parallellfirma

2 900 kr

1 200 kr

Adressändring för bolag

900 kr

0 kr

Ändring av räkenskapsår
Tillägg för ansökan hos Skatteverket, brutet år

2 900 kr
1 000 kr

900 kr
0 kr

Dödande av aktiebrev, per ägare

1 900 kr

950 kr

Handlingar på engelska 

1 900 kr 

0 kr 

Likvidationer

Likvidation

12 500 kr

1 625 kr

Likvidator med konkursförvaltarbehörighet

3 000 kr

0 kr

Handlingar på engelska 

1 900 kr 

0 kr 

Fusioner

Fusion av ett helägt dotterbolag

10 000 kr

900/1 800 kr

Fusion av två separata bolag

13 000 kr

1 900/2 800 kr

Tillkommande fusionsbolag

3 000 kr

500/1 000 kr

Brev till bolagens borgenärer

900 kr/tim

0 kr

Handlingar på engelska 

1 900 kr 

0 kr 

Snabbavvecklingar

Bolagets värde 15 000 - 75 000 kr

13 500 kr

ingår

Bolagets värde 75 001 - 100 000 kr

16 000 kr

ingår

Bolagets värde 100 001 - 200 000 kr

18 000 kr

ingår

Bolagets värde 200 001 - 350 000 kr

20 000 kr

ingår

Bolagets värde 350 001 - 500 000 kr

25 000 kr

ingår

Bolagets värde 500 001 -

Enligt offert

ingår

Förvaltning av holding- och trädabolag

Antal transaktioner per år 0 - 12

12 000 kr/år

Antal transaktioner per år 13 - 50

16 000 kr/år

Antal transaktioner per år 51 - 100

20 000 kr/år

Antal transaktioner per år 101 -

Enligt offert

Adress och post

Registrerad adress och vidarebefordran post

18 000 kr/år

Särskild delgivningsmottagare

Särskild delgivningsmottagare inkl 1 delgivning

5 000 kr/år

Tillkommande delgivningar

1 000 kr

"Jag är mycket nöjd med samarbetet och tycker att ni överträffade förväntningarna."

  • Snabbavveckling

    Servando förvärvar vilande bolag i syfte om omgående likvidation i egen regi. Du som ägare får omgående ut bolagets värde i kontant köpeskilling. Alla bolag likvideras för din maximala trygghet.

    Läs mer »
  • Bolagsförändringar

    Ett bolag kan under sin livstid behöva ändra registrering av t ex firma (namn), verksamhetsinriktning, funktionärer, räkenskapsår eller aktier m m.

    Läs mer »