Genomförande av bolagsstämma i publikt avstämningsbolag

Servando har medverkat i hela processen, från kallelse till protokollförande och registrering av beslutade förändringar, i ett publikt bolags bolagsstämma.

Servando har hjälpt ett publikt bolag med spritt ägande att genomföra bolagsstämma. Servando har varit projektledare och tagit en aktiv i roll i stämmans alla skeenden.

Initialt har önskade beslut och tidplan diskuterats och bestämts tillsammans med kunden. Servando har tagit fram kallelse till stämman, sett till att den annonserats i såväl Post- och Inrikestidningar som riksmedia.

Servando har tillsett att nödvändiga bolagshandlingar har funntis tillgängliga för den aktieägare som varit intresserad.

Servando har tagit emot anmälningar till stämman och tagit fram en röstlängd. Inför stämman har också dialog förts med Euroclear för beställning och erhållande av en bolagsstämmoaktiebok.

Inför stämman har Servando tagit fram ett talarmanus och körschema för hela stämmans genomförande.

Vid den faktiska stämman har Servando kontrollerat närvaro och eventuella ombudsfullmakter eller dylikt, upprättat röstlängd samt efter aktieägarnas val utgjort protokollförare.

Efter stämman har Servando tillsett att protokollet omgående upprättats och cirkulerats för underskrifter samt att på stämman beslutade förändringar omgående har registrerats hos Bolagsverket.

Servando borgar för en effektiv och korrekt stämmohantering vilket är av yttersta vikt så att tagna beslut kan och blir genomförda samt inte kan klandras.