Kapitalförändringar

träd

Servando hjälper dig med beslutsfattande, genomförande och registrering oavsett om det är fråga om tillskott genom emission eller aktieägartillskott alternativt minskning av aktiekapital.

Servando har stor erfarenhet av att genomföra olika former av emissioner (kontant, apport eller fond) där en kapitalökning alltid är förenad med utgivande av nya aktier. Vi kan vara såväl ett initialt bollplank för att hitta rätt lösning som det praktiska biträdet för beslutsfattande, genomförande och registrering.

I andra sammanhang hjälper vi till med kapitalökningar utan att nya aktier emitteras, t ex genom aktieägartillskott och upprättar då nödvändiga beslutshandlingar.

Vi kan också vara behjälpliga med att sänka ett bolags aktiekapital antingen med eller utan indragning av aktier.

I nära samband med dessa kapitalförändringar kan vi också bistå med genomförande av en split eller sammanläggning för att ändra antalet aktier i bolaget, vilket kan vara praktiskt inför t ex ägarförändringar.

Vid givna förutsättningar och i bolag med ett fåtal ägare kan biträde i dessa tjänster köpas som bolagstjänst till fast pris.

I mer komplexa fall som kräver individuella lösningar, kanske fysiska bolagsstämmor och en kombination av flera av ovanstående förändringar sker debitering på löpande räkning.