Aktieböcker

Josefine, Kerstin

Servando hjälper dig att utreda och återskapa, uppdatera eller löpande föra bolagets aktiebok för effektiv ägarstyrning.

Förutom styrelsens strikta ansvar enligt aktiebolagslagen att föra bolagets aktiebok är en korrekt och uppdaterad aktiebok också en förutsättning för att korrekt kunna kalla till bolagsstämma, fatta beslut med korrekta röstlängder och genomföra korrekta utdelningar m m.

Servando bistår styrelsen i dess fullgörande av sin skyldighet att alltid ha en aktuell aktiebok. Det kan handla om engångsinsatser i utredning och återskapande, uppdatering eller ett löpande uppdrag att hålla bolagets aktiebok med dokumenterade underliggande händelser som försäljningar, emissioner etc.

Vi kan också hjälpa till att uppfylla krav som ställs på en aktiebok inför registrering som avstämningsbolag och överlämning av aktieboksförvaltningen till Euroclear.