Bolagsstämmor

Josefine, Jenny R

Servando hjälper dig med hela kedjan från kallelse till genomförande avseende bolagsstämmor i publika bolag eller andra med en större ägarkrets.

Servando har bred erfarenhet att medverka i hela kedjan för bolagsstämmor. Vi tar fram en projekt- och tidplan, ser till att tidsfrister hålls, lag och bolagsordning följs så att fattade beslut är korrekta och kan genomföras utan klander.

Vi bestämmer tillsammans omfattningen av uppdraget och vilka delar du som kund vill ha hjälp med utifrån nedanstående process:

- Framtagande av kallelse till bolagsstämma
- Annonsering av kallelse i t ex Post- och Inrikestidningar samt dagspress
- Distribution av kallelse till ägare enligt aktieboken
- Framtagande av bolagsstämmoaktiebok
- Mottagande av anmälningar till stämman
- Framtagande av dagordning med styrelsens förslag till beslut
- Framtagande av talarmanus till ordföranden för att leda stämman
- Genomförande av stämman med närvaro- och rösträttskontroll
- Upprättande av protokoll
- Registrering av eventuella beslut som kräver registering