Behandling av personuppgifter

Servando behandlar en mängd personuppgifter för att genomföra de uppdrag och ärenden ni kunder anlitar oss för. Vi vill att du som kund ska vara säker på att Servando vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter vi erhåller i samband med genomförandet av dessa uppdrag.

Ansvarig och kontakt

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter, ”personuppgiftsansvarig”, är Servando Bolag AB, org. nr 556703-1066, och Servando Snabbavveckling AB, org. nr 556703-0548, Box 5814, 102 48 Stockholm. För frågor om vår integritetspolicy och behandling av personuppgifter kan ni vända er till Fredrik Ståhl, VD, på telefon 08-545 66 134 eller fredrik.stahl@servando.se.

Personuppgift och behandling

Information som identifierar en fysisk person genom t ex namn, personnummer, adress, e-postadress eller telefonnummer är en personuppgift. Behandling är en åtgärd som rör en personuppgift, t ex insamling, registrering och lagring.

Gällande regler

Fr o m den 25 maj 2018 införs Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) inom hela EU och ersätter därmed den tidigare Personuppgiftslagen (PuL).

Insamling av personuppgifter

Servando samlar in personuppgifter som namn, personnummer, adress, e-postadres, telefonnummer och ibland också bankkonto i uppdrag och ärenden på flera olika sätt. Bl a genom att den person uppgiften avser själv lämnar dessa till oss i samband med beställning och genomförande av uppdrag. Servando erhåller också personuppgifter från andra än den registrerade, t ex från kompanjoner, förmedlare och ombud. Dessa uppgifter inhämtas genom inmatning i vårt webbaserade ärendehanteringssystem, på blanketter, via e-post, telefon och brev. Personuppgifter kan också inhämtas från olika register med offentliga uppgifter, t ex från Näringslivsregistret och registret över verklig huvudman hos Bolagsverket eller från kreditupplysningar på företag eller person.

Laglig grund

Vi grundar vår behandling av personuppgifter på flera olika lagliga grunder.

Rättslig förpliktelse – Vi är verksamhetsutövare i enlighet med lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Penningtvättslagen) och måste samla in vissa personuppgifter för att uppfylla krav på kundkännedom och kontroll att ärenden vi medverkar i inte används för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Avtal – I de fall Servando ingår avtal avseende ett uppdrag direkt med den person vars personuppgifter behandlas sker behandlingen för att fullgöra avtalet.

Intresseavvägning – Servando ingår i regel uppdragsavtal med juridiska personer och inte de fysiska personerna vars personuppgifter behandlas. Servando har ett behov av att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra erhållna uppdrag, vilket utgör ett berättigat intresse. Detsamma gäller personuppgifter till kunder och kontaktpersoner där Servando har ett berättigat intresse till behandling i kundvårds- och marknadsföringssyfte.

Om du vill veta mer om vilken rättslig grund vi behandlar just dina personuppgifter är ni välkomna för kontakt enligt ovan.

Syfte och ändamål

Vårt huvudsyfte med behandling av erhållna personuppgifter är att genomföra beställda uppdrag och ärenden i enlighet med uppdragsförbindelser och avtal, t ex besluta om och registrera nya funktionärer eller ägare. Där så krävs för genomförandet lämnar Servando vidare dessa personuppgifter till berörda myndigheter, företrädesvis Bolagsverket, där uppgiften efter registrering i regel blir offentlig.

Vid genomförandet av erhållna uppdrag krävs ofta behandling av flera personuppgifter för beslut och registrering av andra personer än de som företräder bolaget/kunden eller utgör vår kontakt i ärendet, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra önskat uppdrag.

Personuppgifter behandlas också för kunder för att underlätta och effektivisera genom t ex förifyllda webbformulär. Vi behandlar även personuppgifter till kunder eller kontaktpersoner i ärenden i syfte att efter genomfört uppdrag inhämta feedback t ex genom en webbaserad enkät eller i allämnt kundvårdande syfte med uppföljningar, relevanta nyheter samt erbjudande om nya uppdrag och tjänster.

Tillämpade principer

Vi eftersträvar att du som kund ska känna en trygghet i vår behandling av personuppgifter och för oss är det en självklarhet att göra allt för att följa gällande lag och regler, ha en öppenhet om vilka personuppgifter vi behandlar och varför, att inte behandla fler uppgifter än nödvändigt för genomförande av uppdraget eller under längre tid än vad uppdraget, eller lagstiftning, kräver.

Uppgifter till tredje man

Servando lämnar endast vidare behandlade personuppgifter där så krävs för genomförandet av avtalat uppdrag, t ex för registrering hos Bolags- eller Skatteverket.

Servando har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med underleverantörer av t ex IT-system, program, hosting och servrar som hanterar personuppgifter för Servandos räkning. Enligt dessa avtal åtar sig också dessa underleverantörer att följa gällande regler och Servandos instruktioner och direktiv för en säker behandling.

Servando kommer aldrig lämna ut eller sälja erhållna personuppgifter till tredje man i annat fall än om kund eller person bett oss om det eller vad som krävs för genomförande av uppdraget.

Löpande rensning

Vi behandlar personuppgifter så länge ett uppdrag pågår, men även därefter i 5-7 år för att följa penningtvätts- och, i vissa fall, bokföringslag. För personuppgifter kopplade till återkommande kunder behandlas dessa i max 2 år. Efter dessa frister passerats sker en rensning i våra system och akter av behandlade personuppgifter.

Dina rättigheter som kund eller registrerad

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade om dig hos Servando. Du kan också kontakta oss för att begära korrigering av felaktig uppgift, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Har du frågor eller invändningar är du alltid välkommen att kontakta oss enligt ovan och du har också rätt att lämna ett klagomål över vår hantering till Datainspektionen.

Cookies på hemsida

Se egen sida och innehåll gällande vår användning av cookies på vår hemsida med tillhörande undersystem.